תגובת סיעת העצמאות לחוק העמותות המתוקן

בעקבות פרסום טיוטת חוק העמותות המתוקן אמרה ח"כ ד"ר עינת וילף, יו"ר סיעת העצמאות, בשם הסיעה:
"הערכים אותם מבקש חוק העמותות המחודש לקדם הם ערכים מקובלים וחשובים, אך יש להבטיח שהם מיושמים באופן שווה על כל העמותות הן מימין והן משמאל. יש לתקן את החוק כך שתיאסר תמיכה של כל גורם זר בעמותה בארץ, בין אם אדם פרטי או מדינה, התומך בסרבנות והשתמטות מצה"ל, בחתירה תחת אופיה של מדינת ישראל כמדינתו הדמוקרטית של העם היהודי ובהסתה לגזענות הן מימין והן משמאל. בכוונתנו לפעול לתיקון החוק ברוח זו. יחד עם זאת, יודגש כי לטעמנו כל מתכונת שהיא מנגנון הערעור בפני ועדת הכספים של הכנסת הוא מנגנון לא ראוי שיש לבטלו."

נוסח חוק העמותות שיעלה בוועדת שרים לענייני חקיקה ביום ראשון הקרוב (4.12):

הכנסת השמונה-עשרה

יוזמים:      חברי הכנסת פניה קירשנבאום
אופיר אקוניס

הצעת חוק הכנסה למוסדות ציבוריים המקבלים תרומה מישות מדינית זרה (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011

תיקון חוק העמותות
1.              בחוק העמותות, התש"ם–1980 , בסעיף 36א –
תיקון סעיף 36א          (1)     בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "ישות מדינית זרה" יבוא:
"עמותה מוגבלת" – עמותה שיש במטרותיה, או במעשיה, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:
1.      שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
2.      הסתה לגזענות;
3.      תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל;
4.      תמיכה בהעמדה לדין בפני ערכאות בינלאומיות או בפני ערכאות של מדינות
זרות של נבחרי ציבור, של חיילי צה"ל ושל נושאי תפקידים ממשלתיים בשל
פעולות שביצעו במסגרת תפקידיהם;
5.      קריאה לסרבנות שירות בצה"ל או במסגרת השירות הלאומי;
6.      תמיכה בחרם על מדינת ישראל או על אזרחיה.
(2)     אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) עמותה מוגבלת לא תקבל תרומה מישות מדינית זרה;"
(3)     בסעיף קטן (ב1), אחרי "עמותה" יבוא "שאינה עמותה מוגבלת".
תיקון פקודת מס הכנסה    2.              בפקודת מס הכנסה (להלן ¬–  הפקודה), בסעיף 3,
תיקון סעיף 3                    אחרי סעיף קטן (י) יבוא:
"(יא)   הכנסה של מוסד ציבורי שהיא תרומה מישות מדינית זרה יחול עליה מס
בשיעור של 45%; לעניין זה, "ישות מדינית זרה" – כהגדרתה בסעיף 36א לחוק
העמותות, התש"ם–1980 .
(יב)    על אף האמור בסעיף קטן (יא), סעיף זה לא יחול על תרומה למוסד
ציבורי המתוקצב על ידי מדינת ישראל במקביל.
(יג)    באם המוסד הציבורי אינו מתוקצב על ידי מדינת ישראל, על פי סעיף
(יב) לעיל, ולא היה מתוקצב לאורך שלוש השנים האחרונות, יהא רשאי המוסד
הציבורי להגיש בקשה לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, בקשה לפטור
מתשלום המס בשיעור של 45%, כאמור בסעיף (יא).
תיקון סעיף 9    3.              בפקודה בסעיף 9(2), בפסקת משנה (א), אחרי המילים
"חבר-בני-אדם שבשליטתם העוסק בעסק", יבוא "למעט הכנסה שהיא תרומה מישות
זרה כאמור בסעיף 3"."

דברי הסבר
בישראל פועלים ארגונים רבים אשר שמו להם למטרה להוקיע את מדינת ישראל
בעיני העולם ולהפוך את חיילי וקציני צה"ל לנרדפים, תוך פגיעה בשמם הטוב.
ארגונים אלה, המכנים עצמם לעיתים קרובות "ארגוני זכויות אדם", מקבלים
מימון ממדינות וממקורות עלומים שכל מטרתם היא לפגוע ולשנות את השיח
הפוליטי הציבורי בישראל מבפנים.
כחלק מפעילות ארגונים אלה ניתן לציין את תרומתם הנכבדת לממצאי דו"ח
גולדסטון, השתתפות בהגשת כתבי אישום נגד קצינים ובכירים ישראליים בכל
העולם, ניסיון למיתוג חיילי צה"ל כפושעי מלחמה, עידוד לסרבנות והשתמטות
וקריאה לחרם כלכלי ומדיני על מדינת ישראל.
חלק מהנתונים הגלויים על מימון אותם ארגונים מגלה כי מימונם מגיע ממדינות
או רשויות ממשלתיות של האיחוד האירופי, בריטניה, שוויץ, נורווגיה, ספרד,
גרמניה ואירלנד.
מדובר במדינות זרות המתערבות בשיח הפוליטי הפנימי במדינת ישראל על מנת
לייצר דה לגיטימציה לפעילות צה"ל ולחייליו. כסף זר מממן את פעילותם של
ארגונים המתכנים "ישראלים" נגד צה"ל.
הצעת חוק זו באה להגביל התערבות מעין זו על ידי תמיכה בעמותות ישראליות.
על כן, מבקשת הצעת החוק לאסור כליל תרומות ממדינות זרות על עמותות אשר
שוללות קיומה של מדינת ישראל; מסיתות לגזענות; תומכות במאבק מזוין נגד
מדינת ישראל; תומכות בהעמדה לדין בפני ערכאות בינלאומיות של נבחרי ציבור
וחיילי צה"ל; קוראות לסרבנות ותומכות בחרם על מדינת ישראל. בנוסף, מבקשת
הצעת החוק לשלול מאותם ארגונים את הזכות הניתנת להם בישראל לפטור ממס
הכנסה ולהשית עליהם מס בגובה 45%.
בשל העובדה כי ארגונים מהוגנים רבים, אשר פועלים לקידום החברה הישראלית
בתחומים רבים כגון תחומי הרווחה, החינוך והחברה האזרחית, המתוקצבים על
ידי מדינת ישראל ומדינות זרות במקביל, עלולים להיפגע מתיקון זה, מבקשת
הצעת החוק להחריגם ממנה.

Comments Closed