הוקמה ועדה ציבורית לקביעת אמות מידה לתמיכה בגופי הספורט

Comments Closed